Declaració de protecció de dades

Li agreim que hagi visitat la nostra web i que mostri el seu interès per GRUP MACROLIM DE SERVEIS, S.. i els nostres serveis. Per que vosté pogui sentir­se segur i còmode mentre navega pel nostre lloc Web, ens prenem seriosament la protecció de les seves dades personals i el tractament confidencial de les mateixes.

Amb la informació actual sobre protecció de dades, volem mantenir-lo al corrent de quan es guarden les dades, quines dades es guarden  i per a quina finalitat podem utilitzar­les, naturalment, complint en tot moment amb la legislació vigent de protecció de dades (RGDP).

La continua evolució tecnológica, els Serveis, les modificacions i altres raons poden causar ajustaments en la nostra informació sobre protecció de dades. Per això, ens reservem el dret a modificar aquesta declaració de protecció de dades en qualsevol moment i preguem us informeu regularment de l’estat  actualitzat de la mateixa.

Informació bàsica

Quan utilitzi els nostres llocs web i, llevat disposició contraria en els següents apartats, no es recolliran, processaràn o utilitzaràn com a norma general,  dades de caràcter personal .

Al accedir a les nostres pàgines web, els nostres servidors recopilaràn automàticament informació de caràcter general, com el tipus de navegador, sistema operatiu, nom de domini del proveÏdor dels serveis d’internet, l’adreça IP de l’ordinador, la pàgina web des d’on es visiten les dades, quines de les nostres pàgines  visita i la data i durada de la visita.

Nosaltres, no podrém utilizar aquestes dades per identificar a l’usuari. Per això, només avaluarem estadísticament la informació i la utilitzarem exclusivament per millorar l’atractiu, continguts i funcions de les nostres pàgines web.

Concepte de dades personals

El Reglament General de protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea defineix les dades personals de la següent manera:

Tota informació relativa a una persona física identificada o identificable (d’ara en davant “l’interessat”)

Es considera persona física identificable, qualsevol persona, la identitat de la qual,  pugui ser determinada, directa o indirectament,  per mitjà d’un identificador, com per exemple un nom, un DNI, dades d’ubicació, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat de la persona física, (fisiològica, genètica, psicològica, dades econòmiques, cultural o social).

Base legal per a la recollida i tractament de dades personals:

En cas de demanar el seu permís per tractar  dades personals, la base legal per fer-ho serà l’Art. 6, Ap. 1, lletra A del  RGPD.

Al processar les vostres dades personals per complir un contracte entre vostè i GRUP MACROLIM DE SERVEIS, S.L., es prendrà com a base jurídica l’Art. 6, Ap. 1, lletra B del RGPD. Aquesta base jurídica també s’utilitzarà pel tractament de les dades personals necessàries per mesures pre-contractuals.

En càs de que sigués necessari el tractament de dades personals per tal de complir amb una obligació legal, a la qual estiguès sotmessa la nostra empresa, la base jurídica seria l’At. 6, Ap. 1, lletra C del RGPD.

Si el tratament és necessari per salvaguardar un interès justificat de la nostra empresa o de tercers i els interessos, drets i llibertats fonementals de la persona interessada,  la base legal per aquest  tractament serà l’ Art.6, Ap. 1,  lletra F del RGPD .

Durada d’emmagatzematge i la supressió de les dades:

Les dades personals de la persona interessada seràn eliminades o bloquejades en el moment en que s’acabi la finalitat per la qual es van recollir. Tot i així,  es podrá realitzar un emmagatzematge de dades, sí la persona interessada estigués subjecte, a disposicions, lleis, reglaments comunitaris o així ho estipulès el legislador europeu o nacional. Les dades  s’han de bloquejar o suprimir si expira el plaç d’’emmagatzematge previst en aquestes disposicions, tret que l’empresa, tingui l’obligació de continuar l’emmagatzematge de dades per compliment  d’un contracte.

Recollida i tractament de dades personals

Només es recolliràn dades personals si vosté les proporciona, per exemple, per realitzar una comanda, petició d’informació, donar servei o activitat relacionat amb les mateixes o registrar-se en serveis personalitzats. Si s’envia publicitat us informarem de la finalitat del tractament i en cas necessari  us demanaràm el consentiment per emmagatzemar dades.

Les dades personals recollides a la nostra web, s’ utilitzaràn  només per tramitar comandes o processar les vostres consultes. A més, les seves dades s’inclouràn en una base de dades centralitzada dels clients i agents, administrada sota la responsabilitat de GRUP MACROLIM DE SERVEIS, S.L.. L’ús d’aquestes dades està limitada per la publicitat i estudis de mercat i opinió. Vostè pot revocar el consentiment  en tot moment.

L’empresa està obligada a possar mitjants tan tecnològics com personals, perque les seves dades i el seu processament estiguin protegits en tot moment, de l’accés de persones no autoritzades. Recordeu que els e­mail no encriptats,  no es tramitaràn  com protegits contra accés  desautoritzat.

Les seves dades no serán venudes, llogades o cedides a tercers d’un altre manera que no sigui la descrita aquí. La transmissió de dades a institucions i poders públics només es farà d’acord amb la normativa nacional vinculant. Els nostres treballadors, agents i distribuïdors estàn obligats  mantenir la més estricta confidencialitat.

Formulari de contacte

Vostè té la possibilitat de contactar amb nosaltres mitjançant la nostra adreça de contacte,  formulari o correu electrònic. Utilitzarem les dades personals que vostè faciliti mitjançant aquest canal exclusivament per la finalitat per la qual ens ho facilita.

Si en el nostre formulari de contacte, exigim  informació que no és necessaria per pendre contacte amb nosaltres, la  identificarem  com opcional en tot  moment.  Aquesta informació ens serviarà per concretar la seva consulta i gestionar-la de la millor manera possible. La cessió de dita informació será explícitament voluntària i amb el seu consentiment. Si es tracta d’informació sobre canals de comunicació (correu electrònic, telèfon, etc.), també demanarem el seu consentiment per poder contactar amb vostè a través d’aquest canal,  per respondre a la seva consulta.

Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Transmissió de dades a proveïdors externs (responsables de tractament)

Les seves dades serán facilitades als nostres proveïdors externs encarregats de donar suport a GRUP MACROLIM DE SERVEIS, S.L. en la prestació dels serveis.

El tractament de les seves dades personals,  per part dels proveïdors externs es realitzarà  segons el que estipula l’Art. 28 del RGPD.

Els prestadors de serveis esmentats només tenen accés a la informació personal que sigui necessari per dur a terme l’activitat corresponent. Quedarà prohibit pels proveïdors de Serveis,  transmetre les seves dades personals o utilitzar­les per a altres finalitats, especialment per a la pròpia publicitat.

En el cas de que els proveïdors externs  hagin d’accedir a les seves dades personals, ens assegurarem a través de mesures jurídiques, tècniques, organitzatives i mitjançant controls periòdics, que compleixin amb la legislació de protecció de dades.

No hi haurà cap transmissió de les seves dades a altres empreses per a finalitats comercials.

Eines d’optimització de pàgines web

En la recollida d’informació personal a través d’eines d’optimització de pàgines web; ens referim a l’interès legítim segons Art. 6 ap. 1 lletra F  del RGPD en combinació amb el considerant n º 47. Segons aquestes, la publicitat directa representa, normalment,  un interès legítim. Els seus interessos,  drets i llibertats fonamentals prevaldràn sobre la nostre interès publicitari, ja  que a la nostra declaració de protecció de dades, informem de forma exhaustiva de la recollida de dades i vosté te en tot moment la possibilitat d’ exclusió (mitjançant  l’enllaç o la configuració del navegador). Tot i així, només podem fer ús d’un tracking pseudonimitzat.

Cookies

Les cookies s’utilitzen en certes parts dels nostres llocs webs. Una cookie és un petit fitxer de text que es baixa d’una pàgina web al seu disc dur. Les cookies no espatllen l’ordinador,  no contenen virus i les dels nostres llocs web no recopilen dades personals. Nomès utilitzem la informació continguda en les cookies per facilitar-li  l’ús dels nostres llocs web i adaptar­los a les seves necessitats.

El nostre lloc web utilitza tant cookies de sessió com cookies permanents.

 • Les cookies de sessió són les cookies temporals que s’emmagatzemen en el navegador d’internet de l’usuari fins que la finestra del navegador es tanca i s’esborren.
 • Les cookies permanents s’utilitzen per visites repetides i es guarden al navegador de l’usuari durant un període de temps (normalment 1 any o més). Aquestes cookies no s’eliminen quan el navegador es tanca, sinó que s’utilitza per recordar les preferències de l’ usuari quan torna a la página web.

També podeu utilitzar el nostre lloc web sense cookies. Si no voleu desar les cookies al vostre ordinador, podeu desactivar aquesta opció en la configuració del vostre navegador. Podeu suprimir  les emmagatzemades en el navegador en tot moment seguint les instruccions del fabricant del seu navegador. Tanmateix, recordeu que l’oferta del nostre lloc web pot ser limitada si les cookies estàn inhabilitades.

Seguretat de les dades

GRUP MACROLIM DE SERVEIS, S.L. es compromet a protegir les seves dades personals, prenent mesures de seguretat tècniques i organitzatives adecuades ,  contra la manipulació, pèrdua o destrucció intencionada o no intencionada o accés per persones no autoritzades de les seves dades. Les nostres mesures de seguretat van millorant contínuament segons progrés tecnològic.

Drets dels interessats

Al realitzar-se tractament de les seves dades personals, es considera que vosté es un interesat (segons estableix el RGPD), per tant, vosté té els següents drets davant el responsable:

. Dret d’accés  (segons art. 15 RGPD).

 • Vostè podrá sol.licitar una confirmació per saber si l’empresa tracta dades personals que li poden afectar. En aquest càs, vostrè podrá gaudir de drets adicionals d’informació segons l’Art. 15 del RGPD.

. Dret de rectificació

 • Si les dades recollides són incorrectes o incomplertes, pot demanar que procedim a rectificar-les sense demora, segons l’Art. 16 RGPD.

. Dret a la limitació de tractament

 • En virtut de les disposicions de l’article 18 RGPD, vostè pot demanar sota determinades circumstàncies la limitació del tractament de les dades personals que li concerneixen.
 • D’acord amb la limitació, les seves dades només es poden processar amb el seu consentiment o per fer valdre, execir o defensar drets legals; o per protegir els drets d’un altra persona o entitat per raons d’interès públic importants de la Unió o d’un Estat membre. Abans d’aixecar la restricció, us informarem adequadament.

. Dret de supressió o eliminació

 • Voté pot sol·licitar la immediata supressió de dades personals que el concerneixin (segóns art. 17 del RGPD, ap. 1), llevat que hi hagi una excepció recollida en l’ art. 17 AP. 3 RGPD.

. Dret a la notificació

 • Si vosté ha executat el seu dret de rectificació, supressió o limitació del tractament contra nosaltres, segons art. 19 RGPD; estem obligats a notificar-ho a tots els destinataris de les seves dades personals, (excepte si la notificació és impossible o requereix un esforç desproporcionat). Vostè també tindrà dret a ser informat dels destinataris, davant del responsable.

. Dret de portabilitat de dades

 • D’acord amb article 20 RGPD, vosté té dret a obtenir , de nosaltres, les dades personals que l’ impliquen en un format llegible i apte per la lectura mecánica i a transmetre les dades a un altre responsable del tractament, sense cap mena d’empediment sempre i quan es compleixin els requistis establerts en l’Art 20. Ap. 1, lletra A,  del RGPD.
 • O bé, autoritzar-nos a transmetre les seves dades personals, directament a un altre responsable de tractament, sempre i quan sigui  tècnicament factible i no perjudiqui els drets i llibertats dels altres. (Aquest dret no es aplicable al tractament de les dades personals necessàries per dur a terme una funció en l’interès públic o d’exercir el poder públic)

. Dret d’oposició

 • Vostè té el dret a objectar en tot moment, davant GRUP MACROLIM DE SERVEIS, S.L, al tractament de les dades que li afecten (d’acord amb l’Art. 6, ap. 1 lletra F del RGPD. )
 • Nosaltres deixerem de tractar les seves dades personals, excepte si hi han motius “dignes” de protecció pel tractament que prevalen sobre els seus interessos, drets i llibertats,  o en el cas de que el tractament serveixi per fer valer, l’exercici o la defensa de drets legals.

. Dret de desestiment de la declaració d’aprovació segons la normativa de protecció de dades

 • Tindrà en tot moment el dret de revocar la declaració de l’autorització segons la normativa de protecció de dades mitjancant una declaració davant GRUP MACROLIM DE SERVEIS, S.L. La revocació de l’autorització no afectarà la legalitat del tractament realitzat d’acord amb l’autorització fins a la seva revocació.

. Dret a queixar­se a l’autoritat de control.

 • Si creieu que el tractament de les dades personals que l’afecten infringeixen aquesta normativa de RGPD, vosté, (sense cap mena de perjudici d’altres recursos administratius o judicials), tindrà en tot moment, dret de queixa davant una autoritat de control, en particular a l’estat membre del seu lloc de residència, lloc de treball o lloc de la presumpta vulneració.

. Modificacions de la declaració de protección de dades.

 • Aquesta declaració de protecció de dades s’adapta contínuament segons el desenvolupament d’internet o de la nostra oferta. Les modificacions s’anunciaran en aquesta pàgina per endavant. Per estar informat de l’estat actual de les nostres disposicions sobre l’ús de dades, us recomanem consultar aquesta pàgina regularment.

GRUP MACROLIM DE SERVEIS, S.l.

Correu electrònic: Macrolim@macrolim.net

El contacte responsable:  

GRUP MACROLIM DE SERVEIS, S.l.

c/. Freser, 75 entlo. (08026 BARCELONA)

934551549

certidicado-auditdata-22-23