Després de l’aturada de Nadal arriba la tornada a l’escola i, amb ella, l’activitat al menjador escolar. En aquest espai, com a la resta del centre educatiu, s’han de tenir en compte una sèrie de protocols que garanteixin la seguretat d’alumnes, professorat i monitors/es davant de la Covid-19

Com explicàvem a l’anterior article, la implantació de pautes de neteja i higiene és clau en la lluita contra la pandèmia, i, també, en la prevenció d’altres virus i bacteris. És per aquesta raó que cal organitzar les accions que evitin el contacte entre grups de convivència diferents, i que minimitzin al màxim els contagis en aquest espai.

El protocol d’actuació al menjador escolar ha de dirigir els recursos humans i materials en aquesta direcció, tal com s’indica al Pla d’Actuació per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia. Aquest document, creat per la Generalitat de Catalunya, estableix les pautes a seguir per als centres educatius i per a les empreses especialitzades en servei de neteja, servei de gestió de menjadors, i servei de monitors/es escolars tals com Macrolim i les seves divisions Macrodiet, i Macroesplay.

Com es tradueixen aquestes accions en el dia a dia d’un menjador escolar?

Protocol a la cuina

Els centres educatius que disposin de cuina pròpia hauran de garantir en tot moment que, a més a més del protocol corresponent a un espai d’aquestes característiques, es compleixen també les següents pautes d’actuació:

Personal:

 • Només d’arribar al centre, el personal s’ha de vestir amb l’uniforme i calçat exclusiu per al desenvolupament de la seva feina. Aquest no pot ser utilitzat fora del recinte escolar.
 • Tothom qui treballi dins la cuina ha de rentar-se i desinfectar-se les mans de manera freqüent per evitar el contagi de la Covid-19. També cal portar mascareta de tipus FP2 o superior.
 • La distància de seguretat d’1,5 metres entre els companys/es de feina és clau per a evitar que les petites gotes que s’expulsen en parlar, tossir o esternudar es propaguin. Cal mantenir-la en tot moment.
 • En la mesura del possible, també s’ha d’evitar el contacte amb membres d’un altre departament.
 • Sempre que es pugui, les comandes es faran via online.

Instal·lacions i utensilis:

 • Després de cada servei, les superfícies i àrees de treball s’han de netejar i desinfectar amb detergents i bactericides homologats. Cal tenir en compte elements com poms de porta, interruptors, o cambres.
 • A més, cada vegada que s’utilitzi algun estri de cuina, aquest ha de ser rentat i desinfectat. També, en cada canvi d’ingredient.
 • Si la vaixella no és d’un sol ús, s’ha de rentar amb productes homologats i a una temperatura superior als 82 °C per a garantir la seva desinfecció.

A la cuina i menjador escolar és clau mantenir un protocol de neteja

Protocol al menjador escolar

Alumnes i monitors/es:

 • Tothom ha de rentar-se les mans amb sabó, abans i després de dinar.
 • Els majors de 6 anys han de portar mascareta quirúrgica que només es poden retirar durant el dinar. És opcional en el cas dels infants de 3 a 6 anys.
 • Si fan fila per a la recollida de safates, els i les alumnes han de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres.
 • Només poden compartir taula aquells alumnes que pertanyin al mateix grup de convivència estable. En cas que, per espai o torns, no fos possible, s’ha de deixar un espai lliure addicional al mig.
 • Si no es disposa d’espai suficient al menjador, poden utilitzar-se altres aules del centre per a aquesta fi i, d’aquesta manera, minimitzar el contacte entre alumnes de diferents grups de convivència.

Servei de taula:

 • El menjar ha de servir-se en plats individuals que no poden ser compartits amb un altre alumne o personal del centre.
 • Els utensilis comuns com setrills, vinagreres o cistelles per al pa queden prohibits. Només es permet compartir la gerra, però l’aigua ha de ser servida sempre per la mateixa persona: el monitor o monitora a càrrec.
 • Després de cada torn, les taules i cadires han de netejar-se i desinfectar-se. En aquest mateix moment es procedirà a la neteja de la resta de superfícies i elements com ara interruptors i poms.
 • Durant el servei, el menjador escolar ha de ventilar-se. No podem oblidar que en els espais tancats el risc de propagació del virus és major.
 • És recomanable que les activitats pedagògiques, com el servei de taules per part dels alumnes, quedin suspeses fins que la pandèmia estigui controlada.
Protocol al pati
 • En la mesura del possible, les activitats han de realitzar-se a l’aire lliure i entre alumnes del mateix grup de convivència.
 • El pati ha d’estar organitzat per zones per a evitar el contacte entre alumnes de diferents grups de convivència, garantint en tot moment la distància de seguretat.
 • En cas que no sigui possible, han de realitzar-se torns per a jugar al pati, o bé, utilitzar altres aules o espais del centre escolar a aquest efecte.
 • En tot moment, tant alumnes com monitors/es han de dur mascareta i respectar les normes d’higiene.
Vols mantenir la cuina i menjador escolar lliure de Covid? A Macrolim som experts en serveis de restauració col·lectiva. Contacta amb nosaltres i t’ajudem.